ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 มีนาคม 2563


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี

                - ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง

                - จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

                - พัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                - จัดให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา

                   ยาเสพติด

                - ส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                - การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว

                - ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การครองชีพ

                - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการเพิ่ม

                   ศักยภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

                - ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริม

   ให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

- ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้งป้องกันและแก้ไข

   ปัญหายาเสพติด

                - จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น

                - ส่งเสริมการเกษตร และผลิตผลที่มีคุณภาพ  ปลอดภัยจากสารพิษ

 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.239.102
คุณเข้าชมลำดับที่ 416,665


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028  Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escortmersin escort mardin escort